Conservatorio Profesional de música de Culleredo

No Conservatorio Profesional de música de Culleredo impártense as ensinanzas elementais e as ensinanzas profesionais de música de acordo co novo marco normativo, a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ademais destas ensinanzas regradas, ofértanse dous cursos de iniciación á música para os máis pequenos. As idades de ingreso son as seguintes:

 • Iniciación I: 6 anos cumpridos antes do 31 de decembro.
 • Iniciación II: 7 anos cumpridos antes do 31 de decembro.

O tempo lectivo semanal comprende dúas sesións dunha hora cada unha.

GRAO ELEMENTAL

A finalidade do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música é promover a autonomía do alumnado para que a súa capacidade de expresión musical adquira a calidade artística necesaria que permita acceder ao grao profesional

As especialidades das ensinanzas elementais de música que ofertamos son as seguintes:

Acordeón - Clarinete - Frauta traveseira - Guitarra - Percusión - Piano - Saxofón - Trompeta - Viola -Violín - Violoncello.

Para acceder ás ensinanzas de Grao Elemental de música será requisito imprescindible superar unha proba específica de acceso, que garante os principios de igualdade, mérito e capacidade.

ACCESO AO 1º CURSO

O procedemento de acceso ao primeiro curso atenderá exclusivamente á avaliación das aptitudes musicais das persoas aspirantes e á idade idónea para iniciar os seus estudos nas especialidades instrumentais.

A proba para avaliar as aptitudes musicais incluirá, polo menos, os seguintes aspectos:
a) Exercicio para avaliar a aptitude rítmica.
b) Exercicio para avaliar a aptitude auditiva e vocal
c) Exercicio para avaliar a aptitude psicomotriz

ACCESO A OUTROS CURSOS

Poderase acceder a calquera outro curso do grao elemental ser ter superados os anteriores, sempre que se supere a correspondente proba. En calquera caso, o acceso estará supeditado á existencia de prazas vacantes para na especialidade solicitada.

Estas probas avaliarán, ademais das aptitudes e da idade idónea, a capacidade e os coñecementos dos alumnos e das alumnas para continuar os estudos nas especialidades instrumentais para as que se solicite a praza.

En todo caso, a idade mínima de acceso será de oito anos e a máxima de catorce anos, cumpridos ou por cumprir dentro do ano natural.

GRAO PROFESIONAL

As ensinanzas profesionais de música teñen como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formación artística de calidade e garantir a cualificación de futuros profesionais da música.

As especialidades das ensinanzas elementais de música que ofertamos son as seguintes:

Acordeón - Canto - Clarinete - Frauta traveseira - Guitarra - Percusión - Piano - Saxofón - Trompeta -Violín - Violoncello.

ACCESO AO 1º CURSO

Para acceder ao primeiro curso das ensinanzas profesionais de música cumprirá superar unha proba específica de acceso. Mediante esta proba valorarase a madureza, as aptitudes e os coñecementos para cursar con aproveitamento as ensinanzas profesionais, de acordo cos obxectivos establecidos neste decreto.

Para todas as especialidades, agás para a de canto, a devandita proba consistirá en:

a) Interpretación, no instrumento da especialidade a que opte, de tres obras pertencentes a distintos estilos, das cales, como mínimo, unha debería interpretarse de memoria.
b) Exercicio para avaliar a capacidade auditiva do alumnado e os seus coñecementos teóricos e prácticos da linguaxe musical.
Para a especialidade de canto, a proba consistirá en:
a) Interpretación de tres obras de diferentes estilos, libremente elixidas pola persoa aspirante, das cales unha será de repertorio lírico.
b) Exercicio para avaliar a capacidade auditiva do alumnado e os seus coñecementos teóricos e prácticos da linguaxe musical.

ACCESO A OUTROS CURSOS

Poderase acceder a calquera outro curso das ensinanzas profesionais sen ter cursados os anteriores sempre que a través dunha proba, a persoa aspirante demostre posuír os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas correspondentes.

Esta proba constará de dous exercicios:

a) Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das cales, como mínimo, unha deberá interpretarse de memoria.
b) Exercicio teórico - práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos anteriores a que se opte.

A puntuación definitiva da proba citada será a media ponderada da cualificación obtida en ambos exercicios. Para estes efectos ponderase o primeiro deles nun 70 % e o segundo nun 30%.

OUTRAS ACTIVIDADES:

No centro

 • Concertos do alumnado: Celebraranse á finalización de cada trimestre coa participación de alumnos/as de todas as especialidades co fin de favorecer a súa capacidade para interpretar en público, ademais dos celebrados por departamentos.
 • Concertos Express: Realizados na planta baixa do Conservatorio cunha duración aproximada de cinco minutos nos que os alumnos do Centro interpretarán ante os seus compañeiros o traballo realizado ao longo do curso.
 • Concertos didácticos: Organizados por profesorado do centro ou por profesionais do entorno.

Fóra do centro

 • Concertos da Orquestra do Conservatorio, do Sexteto de Saxofóns, do Quinteto de Corda...
 • Saídas a Concertos

 

PROGRAMACIÓNS CURSO 17-18: pódense descargar a continuación

 

Horario de Atención ao Público:

LUNS-MÉRCORES-XOVES-VENRES
 
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo: 10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 981 665597
 
MARTES
 
Conservatorio Municipal: 10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 981 667798

Horario lectivo:

De 16:00 a 21:30 horas
Contacto:

R/ Andrés Pan Vieiro, nº 30, Acea de Ama - O Burgo - Culleredo
Teléfono: 981 66 77 98
Fax: 981 65 46 44
Correo electrónico: conservatorio@culleredo.org

Vista previaAdxuntoTamaño
acordeon_2018-19.pdf318.25 KB
canto_2018-19_1.pdf660.55 KB
clarinete_2018-9.pdf755.98 KB
conxunto_todas_especialidades_2018-19.pdf660.73 KB
conxuntotodas_agas_piano_2018-19.pdf51.28 KB
coro_2018-2019.pdf117.48 KB
frauta_2018-19.pdf1.07 MB
guitarra_2018-19.pdf837.59 KB
harmonia_2018-19.pdf274.8 KB
historia_da_musica_2018-19.pdf250.63 KB
idiomas_aplicados_ao_canto_2018-19.pdf862.26 KB
itinerario_de_pedagoxia_2018-19.pdf280.21 KB
musica_de_camara_2018-19.pdf383.77 KB
nntt_2018-19.pdf412.06 KB
optativa_jazz_2018-19.pdf111.55 KB
orquestra_2018-19.pdf769.64 KB
percusion_2018-19.pdf528.44 KB
piano_2018-19.pdf1.01 MB
piano_complementatio_2018-19.pdf707.08 KB
repentizacion_e_acompanamento_2018-19.pdf526.03 KB
saxofon_2018-19.pdf977.7 KB
violin_2018-19.pdf579.02 KB
violoncello_2018-19.pdf603.65 KB
programacion_linguaxe_2018-19_pdf.pdf212.19 KB

Sede electrónica

Información dos procedementos do catálogo municipal, descarga de solicitudes, rexistro telemático...

Acceda aos servizos

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

Envíanos as tuas dúbidas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina